Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

НАСОЧВАНЕ СЛЕД VII КЛАС

 

ПРОЦЕДУРА ЗА НАСОЧВАНЕ СЛЕД VII КЛАС

Нормативни основания: чл. 145, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 140, ал. 1 и 2 от Наредбата за приобщаващото образование.

Учениците със специални образователни потребности, завършващи с удостоверение за VII клас, могат да продължат образованието си в следващ клас, след изразено становище за насочване от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, към подходящи учебни заведения, с профили на обучение и специалности от професии, въз основа на преценка на индивидуалните им потребности, лични интереси и мотивация.

 

В периода от 07.05.2024 г. до 21.05.2024 г. от 08:30 до 17:00 часа, могат да се подават документи, за насочване след VII клас, като на 17 и 20 май документи ще се приемат от 13:30 часа до 17:00 часа.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  •        Заявление от родител/настойник по образец /попълва се на място в РЦПППО/;
  •        Копие на документи, съдържащи информация за здравословното състояние на ученика: протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия (ЛКК); решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК); Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК); други;
  •        Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
  •        Копия на документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика: план за подкрепа; служебна бележка от училището, в което се обучава ученикът, удостоверяваща класа и оценяването за първия срок на учебната 2023/2024 г.

Документите се подават от родител/настойник в РЦПППО-Стара Загора на адрес ул. "Генерал Столетов" № 183 /в сградата на ПГМТТ "Н. Й. Вапцаров", гр. Стара Загора/

Изисква се присъствието на ученика, за който предстои насочване.

Допълнителна информация и консултация може да получите на тел. 042/264 188.

При възникнали обстоятелства, налагащи промени, информациятана сайта ще бъде актуализирана своевременно.