Стара Загора п.к 6000
ул. "Ген.Столетов" N 183 /в сградата на ПГМТТ "Г.Й.Вапцаров/
тел/факс: 042/264188

НАСОЧВАНЕ СЛЕД VII КЛАС

ПРОЦЕДУРА ЗА НАСОЧВАНЕ СЛЕД VII КЛАС
ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА

Нормативни основания: чл. 145, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 140, ал. 1 и 2 от Наредбата за приобщаващото образование.

Учениците със специални образователни потребности, завършващи с удостоверение за VII клас, могат да продължат образованието си в следващ клас, след изразено становище за насочване от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, към подходящи учебни заведения, с профили на обучение и специалности от професии, въз основа на преценка на индивидуалните им потребности, лични интереси и мотивация.

Предвид създадената обстановка на извънредно положение, налагаща дистанционно обучение за учениците, както и ограничаване на достъпа на граждани до администрациите, и с оглед спазване на епидемиологичните мерки, РЦПППО - Стара Загора организира своята дейност по процедурата за насочване, в условията на електронна среда.

В тази връзка, в периода от 04.05.2020 г. до 21.05.2020 г., могат да се подават необходимите документи, както следва:

  • Заявление от родител/настойник, по образец, /тук/;
    Профилите и специалностите от професии от държавния план-прием можете да намерите /тук/;

  • Копие на документи, съдържащи информация за здравословното състояние на ученика: протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия (ЛКК); решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК); Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК); други;

  • Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;

  • Копия на документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика: план за подкрепа; служебна бележка от училището, в което се обучава ученикът, удостоверяваща класа и оценяването за първия срок на учебната 2019/2020 г.

Заявлението се подава по електронен път, в сканиран вид, на имейл адрес: rcenter_sz@abv.bg.

Останалите документи, съдържащи лични данни за ученика се изпращат на хартиен носител, с препоръчано писмо или по куриер на адрес: п. к. 6000, гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 183, получател: РЦПППО - Стара Загора.

При необходимост, директорът на училището, в което се обучава ученикът, може да окаже съдействие за улесняване на подготовката и изпращането на необходимите документи.

Допълнителна информация и консултация може да получите от нас на тел. 042/264 188.

При възникнали обстоятелства, налагащи промени, информациятана сайта ще бъде актуализирана своевременно.