Стара Загора п.к 6000
ул. "Ген.Столетов" N 183 /в сградата на ПГМТТ "Г.Й.Вапцаров/
тел/факс: 042/264188

ОТЛАГАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТЛАГАНЕ
ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС
ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА

Нормативни основания: чл. 190 ал. 3 т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование.

Отлагането от задължително обучение в първи клас е правна възможност, при която могат да се подават заявления от родители/настойници на деца, за които предстои такова обучение през учебната 2020/2021 година.

Предвид създадената обстановка на извънредно положение и ограничаване на достъпа на граждани до администрациите, и с оглед спазване на епидемиологичните мерки, РЦПППО - Стара Загора организира своята дейност по процедурата за отлагане, в условията на електронна среда.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

    • Заявление от родител/настойник, по образец, /тук/;

    • Копие от акт за раждане на детето;

    • Удостоверение за задължително предучилищно образование /прилага се като копие след издаването му/;

    • Копие медицински документ, удостоверяващ актуалното здравословно състояние: протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия (ЛКК); решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК); изследвания; консултации и други;

    • Копие от социални и други документи, съдържащи информация от педагогически и други специалисти за развитието на детето, както и препоръки за отлагането му от обучение в първи клас /педагогическа характеристика/.

Заявлението се подава по електронен път, в сканиран вид, на имейл адрес: rcenter_sz@abv.bg.

Останалите документи, съдържащи лични данни за ученика се изпращат на хартиен носител, с препоръчано писмо или по куриер на адрес: п. к. 6000, гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 183, получател: РЦПППО - Стара Загора.

При необходимост, директорът на детската градина/училището, в което се обучава детето, може да окаже съдействие за улесняване на подготовката и изпращане на необходимите документи.

След постъпването на заявление, представител на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности проследява дали са налични всички документи, изискващи се при тази процедура, след което задължително осъществява връзка с подалия заявлението родител/настойник. Провежда се телефонна комуникация, в която се изясняват причините за заявеното желание за отлагане.

При възможност, представители на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, в сътрудничество с родителя/настойника, организират видео сесия за кратко наблюдение на детето и изпълнение на психолого-педагогическо взаимодействие.

След приключване на процедурата и въз основа на постъпилите документи, регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности взема решение за отлагане на детето от задължително обучение в първи клас.

Допълнителна информация и консултация може да получите от нас на тел. 042/264 188.

При възникнали обстоятелства, налагащи промени, информациятана сайта ще бъде актуализирана своевременно.