Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

ОТЛАГАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТЛАГАНЕ
ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС


Нормативни основания: чл. 190 ал. 3 т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование.

Отлагането от задължително обучение в първи клас е правна възможност, при която родител/настойник може да подаде заявление до директора на РЦПППО в случай, че здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето му не позволяват постъпване в първи клас.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  •        Заявление от родител/настойник по образец /тук/;
  •        Копие от акт за раждане на детето;
  •        Удостоверение за задължително предучилищно образование /прилага се като копие след издаването му/;
  •        Копие медицински документ, удостоверяващ актуалното здравословно състояние: протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия (ЛКК); решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК). 
  •        Копие от социални и други документи, съдържащи информация от педагогически и други специалисти за развитието на детето, както и препоръки за отлагането му от обучение в първи клас /педагогическа характеристика/.

Документите се подават в срок до 30.06.2022 г. в РЦПППО-Стара Загора или по електронен път, в сканиран вид, на имейл адрес: rcenter_sz@rcsz.bg.

При необходимост, директорът на детската градина/училището, където се обучава детето, може да окаже съдействие за улесняване на подготовката и изпращане на необходимите документи.

Допълнителна информация и консултация може да получите на тел. 042/264 188.

При възникнали обстоятелства, налагащи промени, информациятана сайта ще бъде актуализирана своевременно.