Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

ОТЛАГАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТЛАГАНЕ
ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС


Нормативни основания: чл. 190 ал. 3 т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование.

Отлагането от задължително обучение в първи клас е правна възможност, при която родител/настойник може да подаде заявление до директора на образователната институция, в случай, че здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето му не позволяват постъпване в първи клас. Въз основа на заявеното желание от родител/настойник, екипът за подкрепа за личностно развитие към съответната ДГ/училище следва да изготви функционална оценка на потребностите на детето с предложение за отлагане от постъпване в първи клас.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • Заявление от директора на ДГ/училището; /тук/
  • Копие на карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на детето от екипа за подкрепа за личностно развитие;
  • Копие на заявление от родител/настойник към директора на детската градина/училището;
  • Копие от акт за раждане на детето;
  • Удостоверение за задължително предучилищно образование /прилага се като копие след издаването му/;
  • Копие медицински документ, удостоверяващ актуалното здравословно състояние: протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия (ЛКК); решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК); Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК);
  • Педагогическа характеристика /съдържа препоръка за отлагане от постъпване в първи клас/.

Решението за отлагане от 1 клас се взема в срок до 30 юни на всяка календарна година. В тази връзка, документи за отлагане от постъпване в 1 клас могат да се подават в срок до 20.06.2024 год.  в РЦПППО-Стара Загора или по електронен път, в сканиран вид, на имейл адрес: rcenter_sz@rcsz.bg.

Допълнителна информация и консултация може да получите на тел. 042/264 188.

При възникнали обстоятелства, налагащи промени, информацията на сайта ще бъде актуализирана своевременно.