Стара Загора п.к 6000
ул. „Ген.Столетов“ N 183 /в сградата на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“/
тел/факс: 042/264188

За нас

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област Стара Загора.

Регионалният център предоставя методическа помощ на училищните екипи за подкрепа на личностното развитие и на екипите в детските градини на територията на всички общини в област Стара Загора.

В рамките на регионалния център функционира и регионален екип за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности...

Екипът на Регионален център Стара Загора разполага със следните специалисти:

  • ресурсни учители
  • логопеди
  • психолози
  • рехабилитатори на слуха и говора
  • учител на деца с нарушено зрение
  • сензорен терапевт
  • ерготерапевт